SPCS privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.


Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).


Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:


Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)


Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)


Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).


U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.


Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met SPCS via info@spcs.be


DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke/verwerker


De betrokken gegevens worden verwerkt door SPCS, Scheewege 22, 8340 Moerkerke, 0519.993.937. SPCS wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, wat wil zeggen dat SPCS instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot SPCS. Het is afhankelijk van welk proces SPCS verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is.


SPCS


Scheewege 22


8340 Moerkerke


ondernemingsnummer: 0519.993.937


Tel: 0477/89.69.90


E-mail: info@spcs.be


DEEL II. Doeleinden van de verwerking


Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt SPCS uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. SPCS streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.


Ledenbeheer en klantenbeheer


Wanneer u een bestelling plaatst of op een ander manier een overeenkomst afsluit met SPCS, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan SPCS de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals onderaannemers en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.


Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt SPCS zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan commerciële partners (zie hieronder) en te gebruiken voor profilering en direct marketing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.


Direct Marketing


SPCS houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant bent , gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die SPCS rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die SPCS inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar of 5 jaar voor klanten.


U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@spcs.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.


Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante ondernemersinformatie ontvangen.


Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt SPCS de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@spcs.be. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.


Doorgifte van gegevens


De gegevens die SPCS van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door SPCS bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.


U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via info@spcs.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In elke mail die u van ons of van onze partners krijgt, wordt u bovendien de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven voor die specifieke mailing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.


Prospectie


SPCS houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met SPCS te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners. Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer (Microsoft cloudoplossingen Azure/Office 365).


Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.


U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@spcs.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.


DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens


Uw rechten


Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die SPCS uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@spcs.be vragen:


Recht van inzage


U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.


U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via SPCS ontvangen.


Recht op rectificatie


U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.


Recht op gegevenswissing


U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien


de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door SPCS werden verzameld;


u een gegeven instemming heeft ingetrokken;


u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;


de persoonsgegevens onrechtmatig door SPCS worden verwerkt;


dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of


de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).


Recht op beperking van de verwerking


U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, SPCS deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van SPCS zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.


Recht op overdraagbaarheid


U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door SPCS berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.


Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens


SPCS stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal SPCS u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.


Klachten


Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).